منافع ملی ایران

Posted: December 12, 2013 in 4dic3
Tags:

دولت روحانی منافع ملی ایران را تامین می کند؟ با رضا پهلوی، حشمت طبرزدی، و منصور اسانلو مهمانان برنامه افق صدای آمریکا

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s